Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:

 • GRUPA I i II (dzieci w wieku od 6 do 12 lat) – wpłata bezzwrotnego jednorazowego wpisowego w wysokości 290,-PLN

Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.
Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.

  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy I; 6 – 9 lat (zajęcia stacjonarne; – 55,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 60,- PLN (dla nowych uczniów**)
  • koszt jednej godziny lekcyjnej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym – 25,- PLN

 • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II; 10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne; – 80,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 85,- PLN (dla nowych uczniów **)
 • koszt jednej godziny zegarowej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym – 25,- PLN
* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry” i stanowi cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie pomnożoną o liczbę spotkań w danym miesiącu. Na początku każdego nowego miesiąca znajdą Państwo obowiązujące koszty w danym miesiącu i dla poszczególnych grup na stronie Akademii w AKTUALNOŚCIACH.

Opłata przyjmowana jest gotówką lub na konto bankowe. Numer podany jest w zakładce KONTAKT.

Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. 

Po przekroczeniu terminu opłat, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

UWAGA! ABSENCJA NIE ZWALNIA Z OPŁAT !

Zwolniona z opłat jest JEDYNIE absencja w dniach zaznaczonych na czerwono w Harmonogramie podanym w Aktualnościach i w Regulaminie.

Otrzymanie REGULAMINU i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej w roku szkolnym 21017/2018.  Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.


Koszty obejmują:

 • wszystkie stacjonarne zajęcia prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
 • wszystkie profesjonalne materiały do realizacji programu;
 • wszystkie lekcje muzealne (wstęp oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów.

Koszty dodatkowe (inne niż powyższe):

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
 • ekwipunek ucznia;
 • lekcje plenerowe;
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne.
Informacje na temat kosztów dodatkowych będą podawane na stronie internetowej oraz podczas zajęć, adekwatnie do wydarzeń, które będą za sobą niosły konieczność ich ponoszenia.