Regulamin

W ramach działalności Akademii Artystycznej istnieje podział na Dziecięcą Akademię Artystyczną, Młodzieżową Akademię Artystyczną, Malarnię Paryską i Malarnię Terapeutyczną.

Dziecięca Akademia Artystyczna składa się z trzech grup wiekowych: grupa I – wiek 5 i 6 lat, grupa II – wiek 7, 8 i 9 lat, grupa III 10, 11 i 12 lat.


REGULAMIN
Dziecięcej Akademii Artystycznej

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Dziecięcej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.

3. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac uczniów oraz ich danych osobowych na stronie internetowej Akademii Artystycznej lub na Facebooku. Zapraszamy rodziców i uczniów do czynnego odwiedzania, lajkowania i udostępniania naszego profilu, gdzie są publikowane najlepsze prace uczniów.

4. Rodzice zobowiązani są do systematycznego odwiedzania naszej strony www.akademia-artystyczna.pl;
W zakładce AKTUALNOŚCI podajemy ważne komunikaty związane z działalnością Akademii.

5. Tematy zadań wykonywanych podczas zajęć są przesyłane na adresy e-meilowe Rodziców raz w miesiącu.

6. Zachęcamy rodziców i uczniów do przesyłania swoich opinii na temat działalności DAA na nasze adresy e-mail: akademiartystyczna@gmail.com lub b.m.wojciechowska@wp.pl w celu umieszczenia tych opinii na naszej stronie www.

7. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, naboru nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej.

8. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia z dziećmi podczas zajęć.

9. Siedzibą Dziecięcej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA w Warszawie przy ul. Hożej 51, wejście E, II piętro, gdzie odbywają się zajęcia stacjonarne. Informacje o zmianie miejsca zajęć (np. lekcje plenerowe) będą umieszczane w piątki na naszej stronie internetowej, w zakładce AKTUALNOŚCI.

10. Czas zajęć w I, II i III grupie DAA jest powiększona o jedną godzinę zegarową w miesiącu jako lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego. Na lekcję muzealną zapraszamy również Rodziców gratis.

11. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowych zajęć w innym terminie niż wynika to z terminarza zajęć.

12. Wszystkie prace uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

13. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

14. Zastrzegamy sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

15. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

16. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste „święto” ucznia, porównywalne do prezentacji i koncertów w edukacji muzycznej.

17. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną, telefonicznie, lub osobiście.

18. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

19. Zajęcia stacjonarne objęte w harmonogramie nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Terminarz zajęć obowiązujący w danym roku szkolnym jest umieszczony w AKTUALNOŚCIACH.

20. W przypadku zainteresowania wśród uczniów DAA i ich rodziców na dodatkowymi zajęciami podczas ferii zostaną zorganizowane jako stacjonarne lub półplenerowe.

21. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Dziecięcej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

22. Absencja na zajęciach stacjonarnych oraz na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.
Zajęcia, za które wymagana jest opłata JEDYNIE w przypadku uczestnictwa Ucznia to następujące soboty: 12 listopada 2017 r. – niedziela po Święcie Niepodległości, 7 stycznia 2018 r. – przed feriami zimowymi oraz 2 czerwca 2018 r. – po Święcie Bożego Ciała.

23. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne oraz jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

24. Z uwagi że Kartonovnia jest ogromną; ponad 120-metrową powierzchnią, prosimy o ciepłe okrycia bez względu na pogodę i porę roku.

25. Ostatnie zajęcia w Akademii  Artystycznej odbywają się w sobotę po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej; w roku szkolnym 2017/18 przypadają na dzień 23 czerwca 2018 r.

26. Wernisaż wystawy wybranych prac wykonanych podczas aktualnego roku szkolnego przez Uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej odbędzie się w niedzielę po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej; w roku szkolnym 2017/18 przypada na dzień 24 czerwca 2018 r.

27. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mailową.

28. Płatność przyjmowana jest gotówką lub na konto bankowe. Numer podany jest w zakładce KONTAKT. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

29. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2017/18 w Dziecięcej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe: 260,-PLN – grupa I, 290,-PLN – II i III grupa

Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.
Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest 
jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.

  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy I; 5 – 6  lat (zajęcia plastyczne – ilość dzieci w grupie – do osób;  – 40,- PLN
  • koszt jednej godziny lekcyjnej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym z historykiem sztuki – 25,-PLN
  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II; 7 – 9 lat (zajęcia stacjonarne; – 55,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 60,- PLN (dla nowych uczniów**)
  • koszt jednej godziny lekcyjnej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym z historykiem sztuki – 25,- PLN
  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy III; 10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne; – 80,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 85,- PLN (dla nowych uczniów **)
  • koszt jednej godziny zegarowej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym z historykiem sztuki – 25,- PLN

* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym

** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

REGULAMIN Dziecięcej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.