Regulamin

Dziecięca Akademia Artystyczna składa się z dwóch grup wiekowych:
grupa I – wiek 6, 7, 8 i 9 lat („0”, I, II i III kl. S.P.)
grupa II – wiek  10, 11 i 12 lat (IV, V i VI kl. S.P.)


REGULAMIN
Dziecięcej Akademii Artystycznej

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Dziecięcej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Rodzice zobowiązani są do dołączenia do zamkniętej grupy na FACEBOOK’u (powstanie ona z początkiem roku szkolnego), w celu bieżącej komunikacji między Akademią a Rodzicami, informując m.in. o tematach poszczególnych zadań lekcyjnych, ewentualnych zadań domowych, komunikatach bieżących, czy publikując dorobek uczniów itp. Wymagane jest również dołączenie do naszej społeczności na FACEBOOK’u i INSTAGRAMIE.

3. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, naboru nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej. Dołączenie nowego ucznia może nastąpić jedynie po opłaceniu zajęć.

4. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

5. Siedzibą Dziecięcej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA (wejście E, II piętro) oraz StudioKarto w Warszawie przy ul. Hożej 51.

6. Czas zajęć w I i II grupie Dziecięcej Akademii Artystycznej jest powiększona o jedną godzinę zegarową w miesiącu o lekcję muzealną na terenie Muzeum Narodowego. Na lekcję muzealną zapraszamy również rodziców oraz rodzeństwo gratis.

7. Program w Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych oraz 2 maja 2020 r. Aktualny terminarz zajęć jest umieszczony w zakładce AKTUALNOŚCI.

8. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

9. Wszystkie prace uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

10. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych.

11. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: akad.art@wp.pl

12. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

13. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

14. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

15. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku Rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

17. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

18. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Dziecięcej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

19. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

20. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

21. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez przesłanie drogą meilową podpisanego OŚWIADCZENIA, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.

22. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

23. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów AkademiiOpłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.

24. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 w Dziecięcej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe:  290,-PLN 

  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy I; 6 – 9 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna); – 65,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 70,- PLN (dla nowych uczniów**)
  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II; 10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna); – 90,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 95,- PLN (dla nowych uczniów **)

* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

25. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mailową.

REGULAMIN Dziecięcej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.