Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Akceptuję! Jak wyłączyć pliki cookies...

kobitka_sama
Dziecięca Akademia Artystyczna
Młodzieżowa Akademia Artystyczna
Plenery Wyjazdowe

Regulamin

W ramach działalności Akademii Artystycznej istnieje podział na Dziecięcą Akademię Artystyczną, Młodzieżową Akademię Artystyczną, Malarnię Paryską i Malarnię Terapeutyczną.

Dziecięca Akademia Artystyczna składa się z trzech grup wiekowych: grupa I – wiek 5 i 6 lat, grupa II – wiek 7, 8 i 9 lat, grupa III 10, 11 i 12 lat.

REGULAMIN
Dziecięcej Akademii Artystycznej

1. Rodzice zobowiązani są do systematycznego odwiedzania naszej strony www.akademia-artystyczna.pl; są w ten sposób rzetelnie informowani o funkcjonowaniu Akademii (informacje nt. bieżącej działalności oraz ważne komunikaty są dostępne w zakładce: AKTUALNOŚCI).

2. Tematy zadań wykonywanych podczas zajęć  są przesyłane na adresy e-meilowe Rodziców raz w miesiącu.

3. Zapraszamy rodziców i uczniów do czynnego odwiedzania, lajkowania i udostępniania naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook, gdzie są publikowane najlepsze prace uczniów.
Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac uczniów oraz ich danych osobowych.

4. Zachęcamy rodziców i uczniów do przesyłania swoich opinii na temat działalności DAA na nasz adresy e-mail: akademiartystyczna@gmail.com lub  b.m.wojciechowska@wp.pl bądź za pośrednictwem Facebook’a, w celu umieszczenia tych opinii na naszej stronie www.

5. Warunkiem przyjęcia ucznia do Dziecięcej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

6. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, naboru nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej.

7. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia z dziećmi podczas zajęć.

8. Siedzibą Dziecięcej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA w Warszawie przy ul. Hożej 51, wejście E, II piętro, gdzie odbywają się zajęcia stacjonarne. Informacje o zmianie miejsca zajęć (np. lekcje plenerowe) będą umieszczane w piątki  na naszej stronie internetowej, w zakładce AKTUALNOŚCI.

9. Czas zajęć w  I, II i III grupie DAA jest powiększona o jedną godzinę zegarową w miesiącu jako lekcję muzealną  na terenie Muzeum Narodowego. Na lekcję muzealną zapraszamy również Rodziców! (gratis).

10. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowych zajęć w innym terminie niż wynika to z terminarza zajęć.

11. Wszystkie prace uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

12. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

13. Zastrzegamy sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

14. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac, uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

15. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste „święto” ucznia, porównywalne do prezentacji i koncertów w edukacji muzycznej.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji  pocztą elektroniczną, telefonicznie, lub osobiście.

17. Ze strony  Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

18. Zajęcia stacjonarne objęte w harmonogramie nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Terminarz zajęć obowiązujący w danym roku szkolnym jest umieszczony w AKTUALNOŚCIACH.

19. W przypadku zapotrzebowania wśród uczniów DAA i ich rodziców na zajęcia podczas ferii lub przerwy wakacyjnej, zostaną zorganizowane dodatkowo jako stacjonarne, plenerowe lub półplenerowe.

20. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Dziecięcej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

21. Absencja nie zwalnia z opłat.
Zajęcia, za które wymagana jest opłata JEDYNIE w przypadku uczestnictwa Ucznia to następujące soboty: 2 września 2017 r. – przed rozpoczęciem roku szkolnego, 12 listopada 2017 r. – niedziela po Święcie Niepodległości, 7 stycznia 2018 r. – przed feriami zimowymi  oraz 2 czerwca 2018 r. po Święcie Bożego Ciała.

22. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. 

23.  Z uwagi że Kartonovnia jest ogromną; ponad 120-metrową powierzchnią, prosimy o ciepłe okrycia bez względu na pogodę i porę roku.

24.  Ostatnie zajęcia w Akademii  Artystycznej odbywają się w sobotę po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej; w roku szkolnym 2017/18 przypadają na dzień 23 czerwca 2018 r.

25. Wernisaż wystawy wybranych prac wykonanych podczas aktualnego roku szkolnego przez Uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej odbywa się w niedzielę po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem ferii letnich; w roku szkolnym 2017/18 przypada na dzień 24 czerwca 2018 r.

26.  Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać jak najszybciej br. drogą e-mailową. Prosimy OBOWIĄZKOWO przy zgłoszeniu podać adres e-mail  rodzica z podaniem do którego rodzica adres ten należy.

27. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2017/18 w Dziecięcej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe: 260,-pln – grupa I, 290,-pln – II i III grupa

Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.
Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.

  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy I; 5 – 6  lat (zajęcia plastyczne - ilość dzieci w grupie - do 8 osób;  – 40,- PLN + 25,-PLN (lekcja muzealna)
  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II; 7 - 9 lat (zajęcia stacjonarne; – 55,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 60,- PLN (dla nowych uczniów**)
  • koszt jednej godziny lekcyjnej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym - 25,- PLN
  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy III; 10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne; – 80,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 85,- PLN (dla nowych uczniów **)
  • koszt jednej godziny zegarowej lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym - 25,- PLN
* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

REGULAMIN Dziecięcej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.