Płatności

Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2018/19:

 • wpłata bezzwrotnego jednorazowego wpisowego w wysokości – 290,- PLN

Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii.
Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji.
Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

 • koszt jednego sobotniego spotkania grup MAA  – 125,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 135,- PLN (dla nowych uczniów*) – zajęcia z historii sztuki i praktyczne oraz lekcja muzealna
* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację kolejny rok szkolny
** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii pierwszy rok szkolny
Obowiązuje miesięczny system płatności „z góry”; stanowi on cenę jednostkową za jedno sobotnie spotkanie, pomnożoną przez liczbę zajęć w danym miesiącu. Na początku każdego nowego miesiąca znajdą Państwo obowiązujące koszty w IV grupie na stronie Akademii w AKTUALNOŚCIACH.

Opłata przyjmowana jest gotówką lub na konto bankowe. Numer podany jest w zakładce KONTAKT.

Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. 

Po przekroczeniu terminu opłat, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

UWAGA! ABSENCJA NIE ZWALNIA Z OPŁAT !

Zwolniona z opłat jest JEDYNIE absencja w dniach zaznaczonych na czerwono w Harmonogramie podanym w Aktualnościach.

 

Otrzymanie REGULAMINU i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej w roku szkolnym 21018/2019.  Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.


Koszty obejmują:

 • wszystkie praktyczne zajęcia prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
 • wszystkie lekcje z historii sztuki prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczyciela;
 • wszystkie lekcje muzealne (wstęp oraz opłata opiekuna i historyka sztuki);
 • wszystkie profesjonalne materiały do realizacji programu;
 • wszelkie prezentacje i wystawy dorobku artystycznego uczniów;
 • wszelkie spotkania autorskie ze znaczącymi artystami.

Koszty dodatkowe (inne niż powyższe):

 • dodatkowe wyjścia na wystawy okazjonalne, spektakle teatralne lub inne wydarzenia artystyczne;
 • ekwipunek ucznia;
 • lekcje plenerowe;
 • plenery jednodniowe, weekendowe i wakacyjne.

Informacje na temat kosztów dodatkowych będą podawane na stronie internetowej oraz podczas zajęć, adekwatnie do wydarzeń, które będą za sobą niosły konieczność ich ponoszenia.