Regulamin

Młodzieżowa Akademia Artystyczna składa się z jednej grupie wiekowej
grupa A i B – wiek 12 i 15 lat (6, 7 i 8 kl. S.P. i III Gimn.)

REGULAMIN
Młodzieżowej Akademii Artystycznej

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Rodzice zobowiązani są do systematycznego odwiedzania naszej strony www.akademia-artystyczna.plw zakładce AKTUALNOŚCI podajemy ważne komunikaty związane z działalnością Akademii.

3. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, naboru nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej.

4. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia z uczniami podczas zajęć.

5. Siedzibą Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA (wejście E, II piętro) w Warszawie przy ul. Hożej 51.

6. Czas zajęć Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest powiększony o jedną godzinę zegarową w miesiącu jako lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego lub w terenie. Natomiast stacjonarne zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą sobotę. Na lekcje muzealne zapraszamy również rodziców oraz rodzeństwo gratis.

7. Zajęcia objęte w harmonogramie nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Terminarz zajęć obowiązujący w danym roku szkolnym jest umieszczony w zakładce AKTUALNOŚCI.

8. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

9. Wszystkie prace uczniów Młodzieżowcej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

10. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych

11. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: akad.art@wp.pl

12. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

13. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

14. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

15. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w Młodzieżowej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną.

17. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

18. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Młodziezowej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

19. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

20. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

21. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.

22. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

23. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów AkademiiOpłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

24. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 w Młodzieżowej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe: 290,-PLN

  • koszt jednego sobotniego spotkania:
    dla grupy: A
     i B; (zajęcia praktyczne + historia sztuki + lekcja muzealna);
     125,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 135,- PLN (dla nowych uczniów**

* – uczniami „dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację kolejny rok szkolny
** – uczniami „nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii pierwszy rok szkolny

25. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mailową.

REGULAMIN Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.