Regulamin Akademii dla dzieci


regulamin
akademii artystycznej dla Grup I, II i III

rok szkolny 2023/2024 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości (Grupa II i III)

2. Nabór do Akademii Artystycznej trwa w systemie ciągłym. W przypadku braku wolnych miejsc, uczniowie zapisywani są na listę rezerwową. Z chwilą zwolnienia się miejsca w ciągu roku szkolnego, nabór następuje na bieżąco z listy rezerwowej.
W przypadku dużego zainteresowania naszą ofertą edukacyjną mamy możliwość stworzenia kolejnych grup ustalając nowe terminy spotkań.

3. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z pełnej oferty Akademii Artystycznej.

4. Zajęcia plastyczne/artystyczne w ramach działalności Akademii Artystycznej prowadzone są na podstawie autorskiego programu instruktorów.

5. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

6. Siedzibą Akademii Artystycznej jest Pracownia na Saskiej Kępie, ul. Walecznych 2 (Wał Miedzeszyński 868) w Warszawie.

7. Dotyczy Grupy III: Czas zajęć stacjonarnych w Akademii Artystycznej jest powiększona o obowiązkową jedną godzinę zegarową w miesiącu o lekcję muzealną na terenie Muzeum Narodowego lub innego Muzeum. Na lekcje muzealne zapraszamy również rodziców i rodzeństwo gratis. 

8. Rodzic zobowiązuje się do bacznej obserwacji KOMUNIKATÓW na naszej stronie, gdzie informujemy o terminach lekcji muzealnych, zmianach tych terminów, wyjść plenerowych itp. (Grupa II i III)

9. Program Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Aktualny terminarz zajęć jest umieszczony w zakładce https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/.

10. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

11. Wszystkie prace uczniów Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie. (Grupa I, II i III)

12. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

13. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

14. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

15. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac. 

16. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

17. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, pokazach lub występach, prosimy traktować obowiązkowo; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

18. W przypadku rezygnacji z zajęć w Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

19. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

20. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii Artystycznej. Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Akademii Artystycznej.

21. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne oraz jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

22. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

23. W związku z brakiem możliwości odliczania nieobecności ucznia, nie ma obowiązku zgłaszania jego nieobecności.

24. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

25. Za wszelkie zniszczenia mienia będącego własnością Akademii Artystycznej w Pracowni oraz w bliskim jej otoczeniu lub szkody podczas lekcji muzealnych dokonane przez ucznia w czasie zajęć, opowiada finansowo rodzic.

26. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu poprzez przesłanie FORMULARZA, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. Zaległości w opłatach spowodują skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Sprawa może zostać przekazana do BIG-u i KRD, co może uniemożliwić lub utrudnić w uzyskaniu kredytu, pożyczki i innych usług bankowych itp.

27. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką na podstawie KP lub faktury. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. 

28. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 w Grupie I, II i III Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe: 
Grupa I – 150,-pln
Grupa II i III – 290,-pln

bez względu na długość korzystania z edukacji

koszt jednego spotkania dla grupy I
5 – 6 lat (zajęcia plastyczne + zajęcia umuzykalniająco-teatralne)
45,-pln

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II
7 – 9 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
80,-pln (dla nowych uczniów**)
75,-pln (dla kontynuujących naukę uczniów*);

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy III
10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
110,-pln (dla nowych uczniów **)
105,-pln (dla kontynuujących naukę uczniów*)

* – uczniami “dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

29. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać przez FORMULARZ i przesłać drogą e-mail.

30. Wskazane jest dołączenie do naszej społeczności na Facebook’u i Instagramie.

31. REGULAMIN Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny.