Regulamin Akademii dla dzieci


regulamin
akademii artystycznej dla Grup I, II i III

rok szkolny 2022/2023 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości (Grupa II i III)

2. Nabór do Akademii Artystycznej trwa w systemie ciągłym. W przypadku braku wolnych miejsc, uczniowie zapisywani są na listę rezerwową. Z chwilą zwolnienia się miejsca w ciągu roku szkolnego, nabór następuje na bieżąco z listy rezerwowej.
W przypadku dużego zainteresowania naszą ofertą edukacyjną mamy możliwość stworzenia kolejnych grup ustalając nowe terminy spotkań.

3. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z pełnej oferty Akademii Artystycznej.

4. Zajęcia plastyczne/artystyczne w ramach działalności Akademii Artystycznej prowadzone są na podstawie autorskiego programu instruktorów.

5. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

6. Siedzibą Akademii Artystycznej jest Pracownia na Saskiej Kępie, ul. Walecznych 2 (Wał Miedzeszyński 868) w Warszawie.

7. Czas zajęć stacjonarnych w Akademii Artystycznej jest powiększona o jedną godzinę zegarową w miesiącu o lekcję muzealną na terenie Muzeum Narodowego lub innego Muzeum. Na lekcje muzealne zapraszamy również rodziców i rodzeństwo gratis. (Grupa II i III)

8. Rodzic zobowiązuje się do bacznej obserwacji KOMUNIKATÓW na naszej stronie, gdzie informujemy o terminach lekcji muzealnych, zmianach tych terminów itp. (Grupa II i III)

9. Program Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Aktualny terminarz zajęć jest umieszczony w zakładce https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/.

10. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

11. Wszystkie prace uczniów Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie. (Grupa II i III)

12. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

13. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

14. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

15. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac. 

16. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

17. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, pokazach lub występach, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

18. W przypadku rezygnacji z zajęć w Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

19. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

20. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii Artystycznej. Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Akademii Artystycznej.

21. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne oraz jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć. (Grupa II i III)

22. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

23. W związku z brakiem możliwości odliczania nieobecności ucznia, nie ma obowiązku zgłaszania jego nieobecności.

24. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

25. Za wszelkie zniszczenia mienia będącego własnością Akademii Artystycznej w Pracowni oraz w bliskim jej otoczeniu lub szkody podczas lekcji muzealnych dokonane przez ucznia w czasie zajęć, opowiada finansowo rodzic.

26. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu poprzez przesłanie FORMULARZA, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. W przypadku zaległości w opłatach klient zostaje przez Akademię Artystyczną zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów.

27. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką na podstawie KP lub faktury. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. 

28. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 w Grupie I, II i III Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe:  290,- PLN
bez względu na długość edukacji

koszt jednego spotkania dla grupy I
5 – 6 lat (zajęcia plastyczne + zajęcia umuzykalniająco-teatralne)
60,- PLN

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II
7 – 9 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
75,- PLN (dla nowych uczniów**)
70,- PLN (dla kontynuujących naukę uczniów*);

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy III
10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
100,- PLN (dla nowych uczniów **)
95,- PLN (dla kontynuujących naukę uczniów*)

* – uczniami “dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

29. Należność za dwa spotkania w czerwcu należy dokonać łącznie z opłatą za zajęcia majowe.

30. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać przez FORMULARZ i przesłać drogą e-mail.

31. Wskazane jest dołączenie do naszej społeczności na Facebook’u i Instagramie.

32. REGULAMIN Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny.