Regulamin Akademii dla młodzieży


regulamin
akademii artystycznej dla Grup A i B

rok szkolny 2023/2024


1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Nabór do Akademii Artystycznej trwa w systemie ciągłym. W przypadku braku wolnych miejsc, uczniowie zapisywani są na listę rezerwową. Z chwilą zwolnienia się miejsca w ciągu roku szkolnego, nabór następuje na bieżąco z listy rezerwowej.
W przypadku dużego zainteresowania naszą ofertą edukacyjną mamy możliwość stworzenia kolejnych grup ustalając nowe terminy spotkań.

3. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z pełnej oferty Akademii Artystycznej dla młodzieży.

4. Zajęcia plastyczne w ramach działalności Akademii Artystycznej prowadzone są na podstawie autorskiego programu instruktorów.

5. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

4. Siedzibą Akademii Artystycznej jest Pracownia na Saskiej Kępie, ul. Walecznych 2 (Wał Miedzeszyński 868) w Warszawie.

5. Czas zajęć stacjonarnych w Akademii Artystycznej jest powiększony o dwie godziny zegarowe w miesiącu jako lekcje muzealne na terenie Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego lub w innych muzeach/placówkach. Natomiast zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą sobotnie przedpołudnie ON-LINE.

6. Rodzic wraz z uczniem zobowiązuje się do bacznej obserwacji KOMUNIKATÓW na naszej stronie, gdzie informujemy o terminach lekcji muzealnych, zmianach tych terminów itp.

7. W Wielki Czwartek (28 marca 2023 r.) zostanie zorganizowana jednodniowa lekcja muzealna w Krakowie w celu podsumowania wiedzy z historii sztuki. Dla tegorocznych kandydatów do szkół artystycznych wycieczka ta jest obowiązkowa. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane po feriach zimowych, zaś opłatę za wycieczkę – do 15 marca 2023.

8. Program w Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Aktualny terminarz tegorocznych zajęć jest umieszczony w zakładce: https://akademia-artystyczna.pl/komunikaty-i-plan-zajec/

9. 7 maja 2023 r. (niedziela) odbędzie się OBOWIĄZKOWY EGZAMIN PRÓBNY dla tegorocznych kandydatów do Liceum Plastycznego na Smoczej.

10. W programie Akademii Artystycznej organizujemy dodatkowo płatne zajęcia; w innym terminie niż wynika to z harmonogramu. Patrz: np. lekcja muzealna w Krakowie, egzamin próbny, warsztaty terapeutyczne, dodatkowe zajęcia podczas ferii zimowych.

11. Wszystkie prace uczniów w Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

12. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów  ewentualnie z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

13. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

14. W przypadku prowadzenia zajęć ON-LINE w ramach programu edukacyjnego Akademii Artystycznej zakazuje się nagrywania i rozpowszechniania wykładów. Lekcje te przeznaczone są jedynie dla uczniów Akademii Artystycznej i ich rodzin.

15. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

16. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

17. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

18. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować obowiązkowo; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

19. W przypadku rezygnacji z zajęć w Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

20. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

21. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii. Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Akademii Artystycznej.

22. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedna/dwie lekcje muzealne w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

23. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

24. W związku z brakiem możliwości odliczania nieobecności ucznia, nie ma obowiązku zgłaszania jego nieobecności.

25. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

26. Za wszelkie zniszczenia mienia będącego własnością Akademii Artystycznej w Pracowni oraz w bliskim jej otoczeniu lub szkody podczas lekcji muzealnych dokonane przez ucznia w czasie zajęć, opowiada finansowo rodzic.

27. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu poprzez przesłanie FORMULARZA, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Zaległości w opłatach spowodują skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Sprawa może zostać przekazana do BIG-u i KRD, co może uniemożliwić lub utrudnić w uzyskaniu kredytu, pożyczki i innych usług bankowych itp.

28. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką na podstawie KP lub faktury. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca.

29. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 w Akademii Artystycznej dla Młodzieży:

Jednorazowe wpisowe bez względu na długość edukacji:  290,-pln
oraz
koszt jednego sobotniego spotkania
VII i VIII klasa S.P.
(praktyczne zajęcia stacjonarne – 2,5 godz. + zajęcia on-line z historii sztuki – 1 godz. + 1/2 lekcje muzealne w miesiącu – 1 godz.)
150,-pln (dla nowych uczniów**)
145,-pln (dla kontynuujących naukę uczniów*);

* – uczniami “kontynuującymi” są uczniowie uczęszczający w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

30. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mail.

31. Wskazane jest dołączenie do naszej społeczności na Facebook’u i Instagramie.

32. REGULAMIN Akademii Artystycznej dla Młodzieży jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.