Regulamin

Dziecięca Akademia Artystyczna składa się z dwóch grup wiekowych:
grupa I – wiek 6, 7, 8 i 9 lat (“0”, I, II i III kl. S.P.)
grupa II – wiek  10, 11 i 12 lat (IV, V i VI kl. S.P.)


REGULAMIN
Dziecięcej Akademii Artystycznej

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Dziecięcej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Wymagane jest dołączenie do naszej społeczności na FACEBOOK’u i INSTAGRAMIE.  

3. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, naboru nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej. Dołączenie nowego ucznia może nastąpić jedynie po opłaceniu zajęć.

4. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

5. Siedzibą Dziecięcej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA (wejście E, II piętro) oraz StudioKarto w Warszawie przy ul. Hożej 51.

6. Czas zajęć w I i II grupie Dziecięcej Akademii Artystycznej jest powiększona o jedną godzinę zegarową w miesiącu o lekcję muzealną na terenie Muzeum Narodowego. Na lekcję muzealną zapraszamy również rodziców oraz rodzeństwo gratis.

7. Program w Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych oraz 2 maja 2020 r. Aktualny terminarz zajęć jest umieszczony w zakładce AKTUALNOŚCI.

8. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

9. Wszystkie prace uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

10. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów  ewentualnie z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

11. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

12. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

13. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

14. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

15. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

16. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku Rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

17. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

18. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Dziecięcej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

19. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

20. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

21. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez przesłanie drogą meilową podpisanego OŚWIADCZENIA, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.

22. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

23. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów AkademiiOpłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.

24. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 w Dziecięcej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe:  290,-PLN 

  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy I; 6 – 9 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna); – 65,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 70,- PLN (dla nowych uczniów**)
  • koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II; 10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna); – 90,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 95,- PLN (dla nowych uczniów **)

* – uczniami “dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

25. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mailową.

REGULAMIN Dziecięcej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.