Regulamin Dziecięcej Akademii


regulamin
dziecięcej akademii artystycznej

rok szkolny 2020/2021

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Dziecięcej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Nabór do Akademii Artystycznej trwa w systemie ciągłym. W przypadku braku wolnych miejsc, uczniowie zapisywani są na listę rezerwową. Z chwilą zwolnienia się miejsca w ciągu roku szkolnego, nabór następuje na bieżąco z listy rezerwowej.

3. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

4. Siedzibą Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA (wejście E, II piętro) w Warszawie przy ul. Hożej 51.

5. Czas zajęć stacjonarnych w Dziecięcej Akademii Artystycznej jest powiększona o jedną godzinę zegarową w miesiącu o lekcję muzealną na terenie Muzeum Narodowego lub innych muzeów. Na lekcję muzealną zapraszamy również rodziców oraz rodzeństwo gratis.

6. Program Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Aktualny terminarz zajęć jest umieszczony w zakładce DZIECIĘCA/TERMINARZ.

7. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

8. Wszystkie prace uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

9. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

10. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

11. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

12. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

13. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

14. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

15. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku Rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

16. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

17. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej. Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Dziecięcej Akademii Artystycznej.

18. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

19. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

20. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Dziecięcej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

21. Za wszelkie zniszczenia mienia będącego własnością Akademii Artystycznej lub Kartonowni dokonane przez ucznia w czasie zajęć, opowiada finansowo rodzic.

22. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu rodzica, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Dziecięcej Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. W przypadku zaległości w opłatach Klient zostaje przez Akademię Artystyczną zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów.

23. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką na podstawie KP lub faktury. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie jedynie gotówką.

24. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu rodzica, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Dziecięcej Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. W przypadku zaległości w opłatach Klient zostaje przez Akademię Artystyczną zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów.

25. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 w Dziecięcej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe:  290,- PLN

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy I
6 – 9 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
70,- PLN (dla kontynuujących naukę uczniów*);
75,- PLN (dla nowych uczniów**)

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy II
10 – 12 lat (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
90,- PLN (dla kontynuujących naukę uczniów*)
95,- PLN (dla nowych uczniów **)

* – uczniami “dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

26. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mail.

27. Wskazane jest dołączenie do naszej społeczności na Facebook’u i Instagramie.

28. REGULAMIN Dziecięcej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.