Zapisy

Zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020  są przyjmowane od czerwca 2019 r.
W przypadku wolnych miejsc naboru nowych uczniów prowadzimy w sposób ciągły.

Zgłoszenie nowego ucznia należy dokonać poprzez rezerwację miejsca (do wyboru):

  • osobiście u właściciela lub instruktorów Akademii podczas zajęć;
  • zgłoszenia  e-mailowo lub telefonicznego (szczegółowe dane w zakładce KONTAKT). Prosimy OBOWIĄZKOWO przy zgłoszeniu podać swój adres e-mail jednego z Rodziców z podaniem, do kogo adres ten należy

Przyjęcie do wiadomości treści Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów oraz ich danych osobowych.

Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. W przypadku zaległości w opłatach Klient zostaje przez Akademię zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów.