Regulamin Młodzieżowej Akademii


regulamin
młodzieżowej akademii artystycznej

rok szkolny 2020/2021


1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Siedzibą Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA (wejście E, II piętro) w Warszawie, ul. Hoża 51.

3. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z pełnej oferty Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

4. Zajęcia plastyczne w ramach działalności Młodzieżowej Akademii Artystycznej prowadzone są na podstawie autorskiego programu instruktora.

5. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

6. Czas zajęć stacjonarnych Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest powiększony o jedną godzinę zegarową w miesiącu jako lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego lub w innym terenie. Natomiast stacjonarne zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą sobotę. Na lekcje muzealne zapraszamy również rodziców oraz rodzeństwo gratis.

7. W Wielki Czwartek (1 kwietnia 2021 r.) zostanie zorganizowana jednodniowa lekcja muzealna w Krakowie w celu podsumowania wiedzy z historii sztuki. Dla tegorocznych kandydatów do szkół artystycznych wycieczka ta jest obowiązkowa.

8. Program w Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych. Aktualny terminarz tegorocznych zajęć jest umieszczony w zakładce MŁODZIEŻOWA/HARMONOGRAM.

9. W programie Akademii Artystycznej przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z harmonogramu.

10. Wszystkie prace uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

11. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów  ewentualnie z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

12. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

13. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

14. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

15. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

16. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

17. W przypadku rezygnacji z zajęć w Młodzieżowej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku Rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

18. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

19. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów Akademii. Opłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

20. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

21. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

22. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Młodzieżowej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

23. Za wszelkie zniszczenia mienia będącego własnością Akademii Artystycznej lub Kartonowni dokonane przez ucznia w czasie zajęć, opowiada finansowo rodzic.

24. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką na podstawie KP lub faktury. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie jedynie gotówką.

25. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu rodzica, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Młodzieżowej Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. W przypadku zaległości w opłatach Klient zostaje przez Akademię Artystyczną zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów.

26. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 w Młodzieżowej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe:  290,-pln

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy A
VII klasa S.P. (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
135,- pln (dla kontynuujących naukę uczniów*);
140,- pln (dla nowych uczniów**)

koszt jednego sobotniego spotkania dla grupy B
VIII klasa S.P. (zajęcia stacjonarne + lekcja muzealna)
135,- pln (dla kontynuujących naukę uczniów*);
140,- pln (dla nowych uczniów**)

* – uczniami “kontynuującymi” są uczniowie uczęszczający w kolejnym roku szkolnym
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii cały pierwszy rok szkolny

27. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mail.

28. Wskazane jest dołączenie do naszej społeczności na Facebook’u i Instagramie.

29. REGULAMIN Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.