Regulamin

Młodzieżowa Akademia Artystyczna – grupa wiekowa – 13, 14 lat
 7 i 8 klasa Szkoły Podstawowej

REGULAMIN
Młodzieżowej Akademii Artystycznej

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest jego zainteresowanie sztukami plastycznymi i chęć pogłębienia swoich twórczych umiejętności i możliwości.

2. Wymagane jest dołączenie do naszej społeczności na FACEBOOK’u i INSTAGRAMIE. Rodzice zobowiązani są również do dołączenia do zamkniętej grupy na FACEBOOK’u.

3. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, naboru nowych uczniów dokonujemy na bieżąco z listy rezerwowej.

4. Rodzice nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach.

5. Siedzibą Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest Centrum Sztuki KARTONOVNIA (wejście E, II piętro) w Warszawie przy ul. Hożej 51.

6. Czas zajęć Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest powiększony o jedną godzinę zegarową w miesiącu jako lekcja muzealna na terenie Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego lub w terenie. Natomiast stacjonarne zajęcia z historii sztuki odbywają się w każdą sobotę. Na lekcje muzealne zapraszamy również rodziców oraz rodzeństwo gratis.

7. Program w Akademii Artystycznej realizowany jest w terminie objętym w kalendarzu roku szkolnego w danym roku i obowiązuje wszystkich uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej. Zajęcia nie odbywają się jedynie w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych oraz 2 maja 2020 r.. Aktualny terminarz zajęć jest umieszczony w zakładce AKTUALNOŚCI.

8. W programie Akademii przewidujemy możliwość organizacji dodatkowo płatnych zajęć; w innym terminie niż wynika to z terminarza.

9. W Wielki Czwartek – jak w poprzednich latach – zostanie zorganizowana jednodniowa lekcja muzealna w Krakowie w celu podsumowania wiedzy z historii sztuki. Dla tegorocznych kandydatów do szkół artystycznych wycieczka ta jest obowiązkowa.

10. Wszystkie prace uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej wykonane w ramach zajęć są własnością uczniów, którzy zobowiązani są do przechowywania ich w nienagannym stanie.

11. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac oraz wizerunku uczniów  ewentualnie z oznaczeniem jego imienia i nazwiska – zgodnie z wymogami RODO na stronie internetowej Akademii Artystycznej oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram Akademii Artystycznej.

12. Podanie przez rodziców swoich adresów e-mail jest jednoczesną zgodą na używanie ich w korespondencji z Akademią Artystyczną według zasad RODO. Aktualny adres e-mail Akademii Artystycznej do korespondencji: kontakt@akademia-artystyczna.pl

13. W związku z organizacją wystaw, zastrzegamy sobie prawo do upowszechniania prac w miejscach publicznych.

14. Akademia Artystyczna zastrzega sobie możliwość selekcji wystawianych prac.

15. W przypadku możliwości sprzedaży, darowizn, publikacji itp. prac – poza wernisażami – uczniowie oraz rodzice winni wyrazić na to zgodę.

16. Uczestnictwo uczniów oraz ich rodzin i przyjaciół w wernisażach wystaw, prosimy traktować OBOWIĄZKOWO; jest to swoiste święto ucznia, porównywalne do koncertów w edukacji muzycznej.

17. W przypadku rezygnacji z zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej, rodzic ucznia zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tej decyzji pocztą elektroniczną. W innym przypadku Rodzice będą obciążeni opłatami bieżącymi.

18. Ze strony Akademii Artystycznej nie ma możliwości odwołania zajęć. W przypadku absencji instruktora, zapewniamy zastępstwo.

19. Poniesione koszty wynikające z wszelkich opłat w Młodzieżowej Akademii Artystycznej nie podlegają zwrotowi od podatku.

20. Absencja na zajęciach stacjonarnych lub na lekcjach muzealnych nie zwalnia z opłat.

21. Miesięczna opłata obejmuje zajęcia stacjonarne i jedną lekcję muzealną w miesiącu i wymagana jest przez 10 miesięcy w roku (w miesiącach obejmujących rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Podanie przez nas harmonogramu na początku roku szkolnego ułatwia planowanie całego roku szkolnego dziecka uwzględniając terminy zajęć.

22. Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez przesłanie drogą e-meilową podpisanego OŚWIADCZENIA, jest UMOWĄ zawartą między klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy.

23. Płatność przyjmowana jest na konto bankowe lub gotówką. Numer konta: 74 1160 2202 0000 0002 7136 6187. Nieprzekraczalny termin uiszczania należności: do 10. dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu, należność przyjmowana będzie JEDYNIE gotówką.

24. Wpłata wpisowego jest warunkiem ostatecznego wpisania kandydata na listę uczniów AkademiiOpłatę tą należy uiścić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przez ucznia edukacji. Bez względu na długość kontynuacji nauki, opłata ta jest jednorazowa i obowiązuje tylko i wyłącznie nowych uczniów Młodzieżowej Akademii Artystycznej.

25. Ceny obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 w Młodzieżowej Akademii Artystycznej:

Jednorazowe wpisowe: 290,-PLN

  • koszt jednego sobotniego spotkania:
    dla grupy Młodzieżowej Akademii Artystycznej
     (zajęcia praktyczne + historia sztuki + lekcja muzealna);
    130,- PLN (dla dotychczasowych uczniów*); 135,- PLN (dla nowych uczniów**

* – uczniami “dotychczasowymi” są uczniowie kontynuujący edukację kolejny rok szkolny
** – uczniami “nowymi” są uczniowie uczęszczający do Akademii pierwszy rok szkolny

26. Zapisy nowych oraz potwierdzenie kontynuacji nauki obecnych uczniów w celu rezerwacji miejsca w nowym roku szkolnym, należy zgłaszać drogą e-mailową.

REGULAMIN Młodzieżowej Akademii Artystycznej jest aktualizowany podczas Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny.