Zapisy

Zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020  są przyjmowane od czerwca 2019 r.
W przypadku wolnych miejsc naboru nowych uczniów prowadzimy w sposób ciągły.

Dotychczasowi uczniowie zobowiązani są  do potwierdzenia kontynuacji nauki w celu rezerwacji miejsca.

Zgłoszenie nowego ucznia należy dokonać poprzez rezerwację miejsca (do wybou):

  • osobiście u właściciela Akademii podczas zajęć;
  • zgłoszenia e-mailowo lub telefonicznego (szczegółowe dane w zakładce „Kontakt”). Prosimy o OBOWIĄZKOWE podanie adresu e-mail Rodzica z zaznaczeniem do kogo adres ten należy.

Przyjęcie do wiadomości Regulaminu i potwierdzenie tego faktu przez złożenie podpisu, jest UMOWĄ zawartą między Klientem a Akademią. Jest jednoczesną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia na warunki płatności obowiązujące w Akademii Artystycznej. Niedotrzymanie terminów płatności pociąga za sobą natychmiastowe skreślenie ucznia z listy. W przypadku zaległości w opłatach Klient zostaje przez Akademię zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów.