Program ramowy

Ramowy program dydaktyczno-wychowawczy obowiązujący podczas wszystkich wyjazdów plenerowych:

Ważnym aspektem pobytu uczestników na Plenerze jest realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego poprzez realizację aktywnego wypoczynku.

Należy wyróżnić cztery formy działalności wychowawczej:

1. Kształcenie postaw międzyludzkich, obywatelskich.

Oto przykładowe rodzaje zadań oraz środki i formy realizacji:

 • Wzajemne poznanie się uczestników (zwłaszcza zakwaterowanych w jednym pokoju) i integracja grupy – jest to stymulacja harmonijnego rozwoju osobowości uczestników, ich zdolności twórczych;
 • Kształtowanie postaw kreatywnych poprzez zajęcia w grupie, zabawy rozwijające zdolności społeczne, zajęcia interpersonalne, praktyczne;
 • Udział uczestników w planowaniu i organizowaniu zajęć plastycznych;
 • Organizacja życia codziennego;
 • Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się (pogadanki o “savoir vivre”, które cieszą się dużym zainteresowaniem) i higieny osobistej;
 • Współzawodnictwo w zakresie czystości osobistej i higieny pomieszczeń, a przede wszystkim czystości swojego “warsztatu pracy” przy zajęciach plastycznych w miejscu zakwaterowania i w plenerze.

2. Podnoszenie sprawności fizycznej

 • Tę działalność wychowawczą realizujemy w formie pieszych wycieczek po okolicy, związanych z realizacją programu merytorycznego danego Pleneru.

3. Rozwijanie krajoznawstwa i turystyki

 • Kształtowanie zainteresowań krajoznawczo-turystycznych;
 • Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody i drugiego człowieka;
 • Wyrabianie świadomości potrzeby ochrony środowiska naturalnego;
 • Pogłębienie wiedzy szkolnej m.in. z plastyki, etnografii, geografii, historii sztuki;

4. Organizacja konkursów i turniejów

 • Rozwijają one aktywność twórczą i intelektualną (przede wszystkim z historii sztuki), uczą współzawodnictwa, sprawiedliwej oceny, pokonywania reakcji spowodowanych przegraną.


Cały program opiekuńczo-wychowawczy Pleneru jest adresowany do wszystkich uczestników i realizowany jest równocześnie z programem merytorycznym.


Szczegółowy program merytoryczny Plenerów zamieszczamy przy okazji konkretnych ofert.